خانه هنر کرج به منظور ارتقا خلاقیت هنری و سطح پیشرفت آثار، ترغیب و پذیرش روحیه نقدپذیری، اقدام به برگزاری نمایشگاههای پایان دوره از آثار هنرجویان نموده است.

آغاز این نمایشگاهها از تاریخ 15 تیرماه 1398 می باشد.

نمایشگاه آثار نقاشی بهاره ابویی با نام خشت اول

نمایشگاه بهار گلها، الهام عسکری

افتتاحیه نمایشگاه آثار سیاه قلم سولماز ناصری

ساعت 15 روز پنج شنبه 98/11/17 در خانه هنر کرج