برگزاری نشست تخصصی نقش هنر بر وسواس ذهنی …

وسواس ذهنی از جمله مفاهیم روانشناختی، که با دو مفهوم نیچه ای کینه توزی و بدسووجدانی به خوبی قابل تبیین است.

مراد از وسواس ذهنی چندان که از نام آن نیز برمی آید، نه صرفاً آن وسواسی است که در عمل و به طور ملموس قابل مشاهده است، بلکه معنای ریشه ای تری از وسواس است که در مرتبه ی ماقبل عمل یعنی در عمق روان در جریان است، هرچند که ممکن است ظهورات عملی نیز به خود بگیرد . در وسواس ذهنی آنچه مختل می شود همان قوه ی فراموشی است؛ یعنی توانایی فراموش کردن یک ناکامی خاص ، یک فکر آزاردهنده ی خاص، چندان که گویی این فکر در مداری از مغز به وجهی می چرخد؛دورمی شود اما باز می گردد وباز…….

خانه هنرکرج با برگزاری نشست تخصصی نقش هنر در غلبه بر وسواس فکری با حضور جناب آقای دکتر کیوان انصاری به این مبحث می پردازد تا علاوه برشناخت این مفهوم روانشناختی راهکاری بر اساس اندیشه های نیچه و فروید پیش پای دوستان و همراهان قرار دهد…..