کمیک استریپ، داستانهای دنباله داری که جنبه تصویری – توصیفی دارد. در کمیک استریپ تصاویر بصورت پیوسته و به دنبال هم قرار می گیرد، و از نوشته در جایی استفاده می شود که تصاویر قادر به بیان مفهوم مورد نظر نباشد.